Col·lectiu Ronda. Defensem els teus drets

Col·lectiu Ronda és una cooperativa d'advocats i advocades especialitzats en totes les àrees del Dret però posem especial atenció al dret laboral, com a despatx laboralista que som, defensant persones treballadores davant de qualsevol problema que se'ls pugui presentar.

Al marge de l'actual encàrrec, us convidem a descobrir la resta de serveis que oferim a Col·lectiu Ronda.

Consulteu aquí tots els nostres serveis.

La temporalitat fraudulenta dels interins pot ser sancionada

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat que es pot penalitzar i corregir la situació dels funcionaris interins i del personal estatutari temporal en situació de temporalitat fraudulenta o injustificada, és a dir, que desenvolupin funcions permanents i estables pròpies dels empleats públics de caràcter fix superant els terminis legals establerts.
 
EL TJUE faculta i delega als tribunals nacionals per establir el mitjà més adequat de penalització i des de Col·lectiu Ronda creiem que cal sancionar els abusos derivats de la utilització de succesius contractes o relacions laborals de durada determinada en el sector públic. Les administracions públiques han esdevingut un dels principals focus de temporalitat a l'Estat Espanyol, assolint uns nivells percentuals que, fins i tot, superen els del sector privat, on la taxa de temporalitat ja és una de les més elevades de la UE. En molts casos, la temporalitat del lloc de treball és absolutament fraudulenta sobretot en aquells supòsits en què aquesta cobreix necessitats estructurals i permanents de l'administració més més enllà de el període legalment establert per a executar el procediment de cobertura definitiva de la plaça. Un període màxim que el Tribunal Suprem ha interpretat que no hauria de superar els 3 anys.
 
El TJUE insta els tribunals a considerar les mesures que siguin més adequades per prevenir aquests abusos, mesures com per exemple, l'organització de processos selectius destinats a proveir definitivament les places ocupades amb caràcter provisional per empleats públics nomenats en el marc de relacions de servei de durada determinada, la transformació d'aquests empleats públics en 'indefinits no fixos' i la concessió a aquests empleats públics d'una indemnització equivalent a l'abonada en cas d'acomiadament improcedent.
 
Des de Col·lectiu Ronda volem emprendre mesures legals perquè es reconegui aquest frau i es prenguin les mesures correctores adients.

 

Documentació i informació necessària per valorar la viabilitat del procediment de reclamació de temporalitat fraudulenta

Si ja va omplir una part del formulari i vol recuperar les seves dades, introdueixi aquí la seva paraula clau.

En el formulari que heu omplert i signat se us demanen les dades personals i un conjunt de documentació per poder estudiar cas a cas la possible demanda de temporalitat fraudulenta de personal funcionari interí.

Les condicions de l'encàrrec així com els possibles honoraris s'establiran en cada cas un cop analitzades les dades i tota la documentació.

Per tal que sigui possible us demanen unes dades obligatòries i una documentació a adjuntar (no obligatòria, només en cas de que disposi d'ella). Cal que la documentació sigui escanejada.

A partir d'aquestes dades estudiarem el seu cas i la viabilitat de realitzar algun tipus de reclamació en defensa dels seus drets i interessos i contactarem amb vostè per traslladar-li les nostres conclusions i detallar els termes de l'eventual encàrrec.

Nom cognoms*
NIF*
Data naixement (dd/mm/aaaa)*
Població*
Codi Postal*
Província*
Adreça (carrer, número, pis porta)*
Telèfon (preferentment mòbil)*
Correu electrònic (si és possible un que sigui de domini personal)*
Repeteix el camp Correu electrònic (si és possible un que sigui de domini personal)*
Lloc de treball i categoria professional que s'ocupa com a funcionari interí o com a personal estatutari temporal dels serveis de salut*
Adjuntar els nomenaments i si és el cas els cessaments (en un sol document)
Durant quants anys s'han desenvolupat de manera ininterrompuda les mateixes funcions?*
Quina ha estat la darrera Oferta Pública d'Ocupació publicada per la seva Administració que hagi afectat a la plaça que ocupa?*
Adjuntar la darrera Oferta Pública d'Ocupació
S'ha convocat algun procés selectiu perquè la seva plaça sigui ocupada de forma definitiva?*
En cas afirmatiu, adjuntar la convocatòria i bases
Ha realitzat alguna reclamació a l'Administració en relació amb l'abusivitat de la temporalitat?*
En cas afirmatiu, adjuntar la reclamació
En cas que hagi realitzat alguna reclamació a l'Administració en relació amb l'abusivitat de la temporalitat, ha rebut resposta?
En cas d'haver rebut resposta, adjunti-la
És abonat/da del despatx?
Adjuntar DNI/NIE (per les dues cares en un sol document)
Escrigui aquí breument les circumstàncies i els principals antecedents de la seva consulta

Agrairem que abans d'enviar el formulari recopilin a ser possible tota la informació i documentació que es demana, a fi de facilitar l'anàlisi del seu cas.

PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES


COL·LECTIU RONDA SCCL informa que les dades facilitades seran incorporades en els fitxer “Contactes” i/o “Expedients Clients” responsabilitat d’aquesta entitat amb la finalitat de prestar els serveis encarregats, autoritzant vostè al seu tractament.
La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades que ens heu facilitat amb les finalitats de manteniment de la relació contractual, i per tant de poder enviar informació sobre activitats de Col·lectiu Ronda, s.c.c.l., per correu postal, correu electrònic o per butlletins o revistes (pot marcar l'opció a sota).

Aquestes dades seran tractades per les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, en els que s’organitza Col.lectiu Ronda, s.c.c.l. i només podran ser cedides quan així ho disposi una llei.

Expressament es faculta a Col·lectiu Ronda a facilitar les dades personals a perits, notaris, procuradors i a la resta de professionals que hagin d’intervenir per raó de la defensa i/o assessorament de l’afer encarregat. Això mateix es fa extensiu als professionals de la informació que a criteri de Col·lectiu Ronda s.c.c.l calgui facilitar informació sobre l’afer encarregat.

Les respostes a les preguntes plantejades en el present formulari tenen caràcter OBLIGATORI. La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com conseqüència la impossibilitat de ser assistit pels nostres serveis. Aquestes dades seran conservades durant el període de 10 anys des de la finalització del procediment

Assabentat/da i conforme amb allò exposat en l’apartat anterior, per la present, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a Col.lectiu Ronda, sccl i per tant a les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, en els que s’organitza Col.lectiu Ronda, s.c.c.l. perquè tracti les dades personals que voluntàriament he facilitat en documents adjunts, d’acord amb el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril del 2016 i de la Llei orgànica d’acompanyament d’aquest Reglament.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona o a lopd@cronda.coop

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades o a l'adreça de correu lopd@cronda.coop

Marqui aquesta casella per autoritzar de forma expressa i informada a Col·lectiu Ronda SCCL l'enviament d'informació comercial sobre productes o serveis que puguin ser del seu interès a l'adreça de correu electrònic facilitada, podent revocar en tot moment el seu consentiment adreçant-se a lopd@cronda.coop
*Accepto que les meves dades i documentació siguin analitzades per estudiar la viabilitat de realitzar algun tipus de reclamació
*Accepto les condicions legals i de tractament de dades